Det kan Qant hjælpe jer med

Det vi GØR - Gør vi godt

 

Qant rådgiver og tilbyder ydelser inden for to spor og det ene spor er INFRASTRUKTUR, herunder JERNBANE, UDBUDS- OG KONTRAKTSTYRING samt PROGRAM- OG PROJEKTLEDELSE.

 

Vores andet spor er ORGANISATIONS- OG LEDELSESRÅDGIVNING og -UDVIKLING, herunder LEDERTEAMUDVIKLING, COACHING, TRÆNING, NETVÆRK, OPLÆG M.M.

Specialeområder

Det siges, at man først er specialist, når man har 10.000 timers erfaring…

Du kan se neden for, hvad vi er specialister i – og du kan føle dig tryg ved, at vi har et stort netværk med endnu flere specialister, som vi også kan trække på.

Jernbane og anden infrastruktur

Samfundsøkonomien og koblingen til infrastrukturprojekter, for etablering af broer, veje, jernbane og lignende har i disse år særlig fokus fra politisk hold. Anseelige nationale investeringer finder sted. Returværdien over 50 år menes at være et tre-cifret milliard beløb. Der investeres over de kommende år to-cifrede milliard beløb i forbedring af Danmarks jernbaner og togdrift.

Når man vælger Qant som leverandør, er man altid sikker på at holde investeringen på sporet og komme rettidigt i mål.

Jernbane

Effektive jernbaner er en stor glæde for den rejsende fra A til B, og den der vil bringe gods via jernbane, indenlands eller gennem Danmark. Det binder Danmark bedre sammen, og skaber både fysisk og åndelig sammenhæng mellem landsdelene, og vil bidrage til at cementere Danmarks position i toppen af nationer, der tænker i nærhed på alle plan.

Qant er blandt andet via Signalprogrammet involveret i realiseringen af Danmarks infrastruktur med modernisering af jernbanen og togdriften. Dette fordi Qant har det der skal til. Dyb indsigt i alle de discipliner en så massiv investering kræver i leveranceapparat, styring og kontrol, og ikke mindst evnen til sammen med alle involverede parter, at bringe investeringen i mål på alle opsatte og målbare dimensioner.

Rådgivere fra Qant har i Signalprogrammet med sikker hånd i styret opbygningen af programstrukturer, etablering af styrings- og kontrol mekanismer, projekt- og leverancegrundlag, leverandørhåndtering, ledelse af projektleverancer og rådgivning på udvalgte disciplinområder til Banedanmark, DSB, og øvrige interessenter omkring moderniseringen af jernbanen i Danmark.

Allerede fra indkøbsprocessens start blev Qant involveret i sikringen af en stringent gennemførelse af processen frem mod implementering og idriftsættelse. Bistanden har blandt andet bestået i tæt sparring til jurister og indkøbsansvarlige, deltagelse i arbejdsgrupper, etablering af kravspecifikationer, teamledelse af faggrupper, programledelse, projektledelse, bistand omkring jernbanesikkerhed, etablering af incident management, opsætning af asset management, etablering af vedligeholdelsesprocesser, vurdering af påvirkning på drift, ledelsesrapporteringer og meget andet.

Rullende materiel

Rullende materiel eller ”Rolling Stock”, som det kaldes på nydansk, er forudsætningen for et effektivt transportsystem. Hvad enten det drejer sig om fjern- og regionaltog, tog der kører internationale strækninger, lokaltog, S-tog, letbanetog, busser eller micro mobility køretøjer så indgår de alle i et moderne samfunds transportinfrastruktur.

Materiel skal anskaffes, leveres, idriftsættes, opereres, vedligeholdes og eventuelt opgraderes og forbedres i dets levetid.

Uanset i hvilken livscyklus-fase et stykke materiel befinder sig, så har Qant betydelig erfaring i løsning af opgaver relateret til rullende materiel. Det kan være assistance til etablering af fremtidige planlægningsprocesser og -systemer, anskaffelse af materiel, vedligehold af materiel, driftsoptimering af flåder som ikke er helt nye og teknisk rådgivning om videreudvikling og forbedring af eksisterende flåder.

Vores ekspertise i rullende materiel leveres ofte sammen med ydelser omkring Tele og IT.

Qant har dyb teknisk indsigt i trafikplanlægning og trafiksystemer, herunder også ekspertviden om forskellige materieltyper med alt fra basale togkonstruktionsprincipper til styresystemer, kontrolsystemer, tekniske løsninger i toget samt naturligvis sikkerhedsgodkendelser af alt fra sikkerhedsbærende systemer til enkle ”stand alone” løsninger.

Kombineret med vores dybe viden om infrastruktur og Tele/IT-løsninger kan vi i Qants løse enhver opgave relateret til rullende materiel i hele livscyklus. Vores bidrag er særligt fokuseret på udbudsrådgivning, teknisk rådgivning, program- og projektledelse samt installationsrådgivning og rådgivning omkring sikkerhedsgodkendelse af løsninger i toget.

Tele & IT

Digital kommunikation er i dag en del af fundamentet for Danmark som moderne samfund. Ikke blot den infrastruktur vi anvender på arbejde eller i hjemmet men også de kommunikationsløsninger, der muliggør forretningsudvikling og løbende modernisering af vores samfund.

Mobilkommunikation, bredbåndsløsninger og digitale tjenester betyder mere og mere. Danmark har i Corona krisen vist sig at være et særdeles effektivt samfund ved brugen af digitale løsninger til distancearbejde og kommunikation. Det stopper ikke her.

5G er ikke blot nye mobilfrekvenser som tilbyder højere hastighed, det er også en infrastruktur, der muliggør helt nye digitale M2M løsninger f.eks. et tog som selv beder om service, fjernovervågning af forskellige transport enheder, intelligente logistikløsninger og meget meget mere som kun fantasien sætter grænser for. Qant kan med sin betydelige erfaring lede dig igennem labyrinten og udfordre din organisation og forretning med anvendelsen af topmoderne 5G løsninger.

Vores Tele/IT ekspertise leveres ofte sammen med ydelser omkring rullende materiel.

Qant er involveret i både danske og udenlandske digitaliseringsprojekter i transportsektoren både via Qants engagement i Signalprogrammet og gennem Qants rådgivning omkring etablering af forbedret mobildækning i danske tog (repeaters), etablering af Wi-Fi i DSB’s togflåde og etablering af lignende Wi-Fi løsninger i svenske Øresundstog.

Qants bidrag er særligt fokuseret på udbudsrådgivning, teknisk rådgivning, program- og projektledelse samt installationsrådgivning og rådgivning omkring sikkerhedsgodkendelse af løsninger i toget.

Projekt- og Programledelse

Program- og projektledelse er en del af vores kernekompetence i Qant, og vi har indgående erfaring med programledelse og projektstyring af større tværorganisatoriske forandringer og implementeringer.

Gennem aktiv projektledelse tager vi ejerskab og sikrer i tæt samarbejde med kunden gennemførelse af projekter til tiden.

Vi anvender typisk MSP og PRINCE2 som principper for vores governance og har haft succes med at implementere projektkontorer, der sikrer planlægning, monitorering og realisering af virksomhedens igangværende projekter.

Vi kender de faldgruber, der ligger i implementeringen af ethvert kompliceret program eller projekt, og vi er vant til at håndtere komplekse problemstillinger samt omdanne projekter til værdi

Program- og projektstyring

Qant har dyb erfaring med succesfuld gennemførelse af komplekse programmer og projekter for vores kunder. Vores projektledelseskonsulenter har alle mangeårig erfaring som ansvarlige for større forandringsprojekter, herunder ledelse og styring af tekniske teams, leverandører og øvrige interessenter samt at skabe løbende opbakning hos sponsor og styregruppe for at sikre optimal forankring og gevinstrealisering.

Qant har indgående kendskab til og meget solid erfaring med governancemodeller, styringsdiscipliner, og ledelsesmetoder der ligger indenfor program-, projekt og forandringsledelse

PMO og governance

Flere og flere organisationer har etableret – eller overvejer at etablere et portefølje-, program- og/eller projektkontor, som skal sikre at organisationens programmer og projekter får større succes. En sådan organisatorisk enhed kaldes ofte et PMO.

Er du involveret i overvejelser om at skabe et PMO eller har du som ny eller erfaren PMO ejer, -leder brug for rådgivning eller træning inden for PMO, så står Qant til rådighed med massiv erfaringen i at udvikle og forretningsorientere PMO.

Herunder overvejelser som f.eks.hvilke discipliner og roller der skal indgå i et PMO og om PMO skal være støttende, rådgivende eller styrende for organisationens programmer og projekter.

Organisering og mobilisering

Står I som virksomhed overfor etablering og igangsætning af et program eller større projekt, skal der træffes beslutning om, hvordan dette mest hensigtsmæssigt kan organiseres. Det inkluderer typisk overvejelser i forhold til 

 • Forankring og involvering af eksisterende (linie-) organisation samt modtagende (benefitrealiserende) enheder. 
 • Støtte fra eksisterende stabsfunktioner kontra etablering af projektstyringsfunktioner inden for program og projekt 
 • Governancemodel, etablering af styregruppe og sponsors rolle 
 • Definering af projektets leveranceteams og fagdiscipliner 
 • Matrixorganisering, kritiske kompetencer og allokering 
 • Vurdering af projektdeltagere, herunder f.eks. personlighedstest eller person- og teamprofiler  
 • Sammensætning af performance-teams samt adressering af styrker og svagheder 
 • Mobilisering og kick-off af projektet (fælles grundlag)

Drag nytte af vores omfattende erfaring med at organisere og mobilisere programmer og projekter optimalt, og undgå de faldgruber der hindrer en effektiv og succesfuld gennemførelse af jeres projekter.   

Udbud, tilbud og Kontraktstyring

Udbud og kontraktstyring er undervurderede discipliner, som koster mange organisationer både blod sved og kolde kontanter. Med en mere professionel tilgang sikres bedre vilkår, bedre overblik, nemmere opfølgning og en mere reel mulighed for at agere i tide.

Qant kan hjælpe jer med at sikre en bedre og mere værdiskabende tilgang.

Udbud

Qant tilbyder såvel teknisk-, som juridisk bistand, og kan styre udbudsprocessen og etablering af kontraktgrundlag. Der er optjent stor erfaring med bl.a. SKI, EU-Supply, ESPD, branchespecifikke udbudsprocesser, mv. 

Uanset om der er tale om etablering af rammeværker for udbud af konsulenttjenester, systemer, eller klassisk sourcing, vil Qant kunne tilføre værdi til kunder og leverandører. 

Qant har deltaget i en række nationale og internationale udbud i offentligt og privat regi. 

I Danmark har det inden for jernbanen blandt andet været i relation til Signalprogrammet, i Fremtidens Tog, i forbindelse med mobile løsninger og radioteknologi (fx Mobilrepeater), og i Norge på det nationale ERTMS-udbud. 

Konsulenterne har været involveret i kravspecifikationsarbejdet, i etablering af evalueringsmodeller, i tilbudsvurdering, leverandørudvælgelse og jura.

Erfaringen er optjent i projekter på både kundesiden og leverandørsiden. 

Tilbud

Qant tilbyder såvel teknisk-, som juridisk bistand i forhold til at afgive tilbud på f.eks. infrastruktur, IT eller lignende større opgaver/projekter i udbud.

Vi har stor erfaring med at arbejde på begge sider af bordet for både offentlige og private aktører, og kan hjælpe med at skabe et stærkt tilbudsgrundlag, der lever op til de aktuelle udbudsbetingelser.

Vi har erfaringer med bl.a. SKI, EU-Supply, ESPD, branchespecifikke udbudsprocesser, mv.  og vi har deltaget i en række nationale og internationale tilbudsrunder. 

Med hjælp fra Qant øger I jeres muligheder for at vinde de udbud så i bruger store ressourcer på at klargøre.

Kontraktstyring

Kontraktstyring handler om effektivt at sikre sine rettigheder, styre sine forpligtelser og håndtere ændringer overfor kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Man kan også sige at kontraktstyring sammen med projektledelse, er den disciplin der forener teknik, økonomi og jura og samlet set sikrer at der leveres i rette tid, i rette kvalitet og inden for det aftalte budget.

Forhandling er derfor en stor del af kontraktstyringsdisciplinen. Vi tænker måske ikke over det, men vi forhandler hver gang vi interagerer med vores leverandører eller kunder. Forhandlingsteknikker er derfor nødvendige både i den daglige dialog og ved forhandling af større ændringer eller forsinkelser m.v.

Vi kan f.eks. hjælpe jer med følgende områder:

 • Kontraktstyring som begreb og i praksis
 • Bedste praksis inden for kontraktsyrings-processer
 • Forhandlingsteknikker og forhandlingsforberedelse.
 • Effektiv styring af kontraktændringer.
 • Claim management.
 • Best practice kommercielle vilkår og anvendelse af ”hardcore” kommercielle vilkår.
 • Organisation og contract management processer.
 • Udbuds- og tilbudsprocesser
 • Kontraktstyring set fra henholdsvis leverandørsiden og kundesiden.

Qant udvikling også kurser i kontraktstyring, som er tilpasset de konkrete behov hos jer – eller hos jeres kunder / medlemmer. 

 

Organisation og Ledelse

I Qant arbejder vi med organisationer og mennesker i forandring. Vi hjælper med at skabe forretningsmæssig effekt af forandringer ved at synliggøre og forankre ansvaret hos de ledere og medarbejdere, der skal levere resultaterne i dagligdagen. Vi arbejder tæt sammen med vore kunder fra topledelsen og helt ind i maskinrummet for at skabe de nødvendige sammenhænge (ledelsesmæssigt, organisatorisk, proces- og kompetencemæssigt). 

Vi insisterer vi på, at der skal være et strategisk sigte med forandringerne. Derfor skaber vi et stærkt grundlag for at beslutningstagere på alle niveauer kan træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger. Vi bidrager med værktøjer, organisatorisk forståelse og indsigt, og vi tilfører ledelseskraft sammen med jer.

Ledelse- og ledelsesudvikling

UDVIKLING AF LEDERE OG LEDELSESTEAMS

Qant arbejder med udvikling af ledere og ledelsesteams med afsæt i den konkrete situation.

Ofte sker der det, at man enten fokuserer på helheden eller på den enkelt leder når man taler lederudvikling i organisationer. I Qant mener vi, at man er nødt til at fokusere på begge dele i en sammenhæng. Det er helt afgørende at al lederudvikling er tæt forbundet med strategien.

Når vi arbejder med lederudvikling i en organisation er vi optagede af, at identificere de krav som forretningsstrategien stiller af krav til kompetencer og adfærd hos ledere og medarbejdere.

Det betyder i praksis at vi både arbejder med lederne som gruppe i forhold til fælles fundament, sprog, kompetencer og adfærd, men også at vi arbejder med den enkelte leder i forhold til personens konkrete udfordringer med at leve op til kravene og levere de bedst mulige resultater.

Når vi arbejder med den enkelte leder er vi fokuserede på hjælpe og træne lederen til at anvende den adfærd og bruge de redskaber og værktøjer, som hjælper hende eller ham til at opnå langt bedre resultater.

Vores erfaring er at vi, når vi komme helt tæt på den enkelte, kan hjælpe lederen med at bryde med unyttige vaner og handlemønstre og skabe nye og bedre resultater.

Sammen med kunden afdækker vi hvad der konkret er brug for og vi arbejder typisk både på gruppeniveau og individuelt niveau.

I mange tilfælde viser behovet sig at være et andet et først antaget – det er vores ansvar at udfordre kunden, så vi tager fat om det der reelt kan rykke organisationen.

 

FORANDRINGSLEDELSE

Grundlæggende handler forandringsledelse om at få ledere og medarbejdere til at gøre noget andet end de plejer og det er nemmere sagt end gjort!

Det kræver både, at de VIL OG at de KAN. Det fokuserer vi på i Qant, når vi hjælper vores kunder med at få forandringer til at ske.

Ved større forandringer handler det om at få oversat den overordnede vision til helt konkrete tiltag. Her er vi med til at konkretisere, hvad ledere og medarbejdere skal gøre og ikke mindst lade være med at gøre for at skabe den ønskede forandring.

Endelig skal vi sikre at både ledere og medarbejdere er klædt på til at skabe den ønskede forandring.

Det gør vi sammen med dig ved hjælp af uddannelse og træning og ved at gå helt på lederne og støtte dem i processen med at flytte sig selv om medarbejderne.

Forandringsledelse skal ses i en større sammenhæng med bl.a. udvikling af ledelseskvalitet, performance systemer, effektiv program- og projektledelse og mange andre indsatser. Det kan vi hjælpe dig med.

 

STRATEGIEKSEKVERING OG HANDLEKRAFT

 Strategisk eksekvering og handlekraft er i praksis en kompleks udfordring, hvor psykologiske og sociale dynamikker har afgørende betydning for at få succesen i hus. Derfor forudsætter det ofte et nødvendigt opgør med vanetænkningen indenfor både lederskab, strategiforståelse og involvering. 

Desuden skal der i følge forskningen realiseres tre faktorer for effektivt at slippe en organisations fulde potentiale løs; vertikal integration, horisontal integration og handling. Vi arbejder målrettet med alle de tre dimensioner i vores proces for at opnå det ønskede resultat  for din virksomhed.

Qant håndterer sammen med vores kunder de typiske udfordringer med at implementere virksomhedens strategi:

 • Hvordan får vi skabt et ejerskab og forudsætninger hos samtlige ledere og medarbejdere? 
 • Hvordan omsætter vi strategien til konkrete handlinger og aktiviteter? 
 • Hvordan får vi strategien kommunikeret helt ud i yderste led af organisationen? 
 • Hvordan følger vi løbende op på effekten i implementeringen? 
 • Hvordan får vi skabt den nødvendige forandringsvillighed og kulturændring? 
 • Hvordan får vi givet lederne det ledelsesløft, som strategien kræver?

Vigtigst af alt er, at få løftet den organisatoriske evne til med mod og handlekraft selv at virkeliggøre strategien og indfri de opstillede mål.

 

LEDELSESVÆRKTØJER

I Qant gør brug af en lang række anerkendte ledelsesværktøjer, når vi arbejder med ledere og organisationer. Vi arbejder med værktøjer som kan hjælpe jer til at skabe et fælles ledelsessprog, bedre kommunikation, samarbejde og resultater. Vi gør også brug af anerkendte værktøjer til assessment ifm. organisatorisk Due Dilligence, team reviews, talentprogrammer samt til individuel karriereudvikling eller i kombination med rekruttering. Eksempler på vore ledelsesværktøjer er:

 • Typeværktøjer som MBTI og JTI
 • Test og evalueringsværktøjer som Garuda, Hogan, PAPI, BTB og OTS
 • Ledelsessprog og –træningsværktøjerne; Situationsbestemt Ledelse II (SLII) og Situationsbestemt Teamledelse
 • Ledelsesmålingsværktøjerne 360 grader (Saville, LifeLog og Corporate Care) og LEA (Leadership Equity Assesment)
 • Beslutningsværktøjet Decision Styles Model
 • Motivations, kultur og karriereværktøjet Career View Model (Karrieremodellen)

Uanset hvilke værktøjer vi bringer i anvendelse, lægger vi stor vægt på at bruge dem nuanceret, situationsbestemt og til at skabe de bedst mulige resultater.

Uformel ledelse

Uformel ledelse er en disciplin der får stadig øget opmærksomhed i disse år.

De udfordringer som uformelle ledere peger på er f.eks. manglede magt over ressourcer, manglende “stjerner på skulderen”, udfordringer med at motivere og trænge igennem, udfordringer ift. at kommunikere med forskellige typer mv.

Men hvad er de reelle forskelle på formel og uformel ledelse og hvordan skaber man medløb i organisationen, som uformel leder. Det ved vi rigtig meget om i Qant.

Qant har massiv erfaring med at arbejde med og udvikle uformelle ledere i både offentlige og private organisationer.

Qant har bl.a. udviklet og underviser på IDA’s kursus “Den uformelle leder”. Et kursus som i øvrigt også udbydes af IDA på engelsk under titlen: “Leading without formal Authority”.

Teambuilding, Teamudvikling og Teamtræning

Der er mange vinkler på teambuilding og Qant kan tilbyde både gode værktøjer og stor erfaring i at arbejde med udvikling af teams.

Dine udfordringer kunne f.eks. være:

 • Et lederteam, projektteam eller en afdeling som skal etableres eller sammentømres
 • Et lederteam som skal udfordres på deres måde at drive ledermøder på
 • Et dysfunktionelt team som ikke kan få samarbejdet til at fungere
 • Et fungerende team som skal løfte sig til et højere niveau 
 • Et lederteam der skal afstemmes bedre i forhold til deres kommunikation i egen organisation

Her arbejder Qant både med hele teams og/eller de enkelte deltagere alt efter de konkrete udfordringer og ønsker.

Konflikthåndtering, trivsel og arbejdsglæde

Der er udfordringer med trivsel, arbejdsglæde og konflikter i mange organisationer. Heldigvis får flere og flere organisationer øjnene op for hvor meget større arbejdsglæde og trivsel betyder for engagement og resultater.

Qant afholder kurser, rådgiver om og laver forløb og interventioner ift. f.eks.

 • Konflikter i lederteams
 • Konflikter mellem medarbejdere eller medarbejdergrupper
 • Styrkelse af trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejdere med afsæt i det vi ved har betydning fra studier og forskning
 • Arbejde med konstruktive og udviklende konflikter
 • Gennemførelse og/eller opfølgning på trivselsmålinger samt målinger af ledelseskvalitet

Her arbejder Qant både med hele hele organisationer, delorganisationer og individer samt både internt og på åbne kurser.

Ledelsesnetværk -og specialistnetværk

I Qant driver vi ikke ”almindelige netværk”. Vi har besluttet kun at drive netværk med Qant!

Vi er klar til at hjælpe dig/jer med at etablere og, hvis I ønsker det, også at sælge, drive og facilitere interne netværk i jeres egen organisation eller netværk for jeres kunder.

Vi har mange års erfaring med at udvikle, sælge og facilitere primært ledelsesnetværk på alle organisatoriske niveauer, men også forskellige temanetværk. Vi rådgiver bl.a. offentlige og private virksomheder om netværksdrift og driver også netværk for kunder.

Vi har høje ambitioner med at drive netværk og at vi stiller høje krav til os selv og til deltagerne. Krav om engagement og deltagelse og en klar forventning om at deltagerne byder ind og er villige til at blotte sig og lære nyt.

Netværk må ikke blive en foredragsrække – deltagerne er med for at udfordre og blive udfordret. Det vil vi holde deltagerne op på og det kan de holde os op på. 

Hvis der er et eller flere netværk, som du mener at vi bør etablere, så tøv ikke med at kontakte os!

Rekruttering, search og selection

Qant bistår kunder med rekruttering. Vi arbejder primært med rekruttering af ledere og specialister via vores omfattende netværk og via annoncering.

Vi kan tage os af udvalgte dele af en rekruttering eller en komplet rekrutteringsproces, herunder:

 • Afdækning af behov hos kunden
 • Definering af søgeprofil og eventuelt match med eksisterende profiler i organisationen
 • Udarbejdelse af jobprofil og stillingsannonce
 • Search og annoncering
 • Test af kandidater, herunder personlighedstest, færdighedstest og cases afhængig af ønsker
 • Tilbagemeldingssamtaler /-jobinterviews med og uden kundens medvirken
 • Rapportering til kunden med anbefaling af kandidater, herunder hvad kunden skal væres opmærksom på ved valgt af kandidater
 • Opfølgning på ansættelsen efter 3 måneder

Rekruttering skræddersys efter jeres ønsker og behov.

Kunder

Her er et lille udpluk af vores kunder, der er anerkendte offentlige og private virksomheder og organisationer

Kontakt os

Qant

Stenløkken 27

3460 Birkerød

 

+45 30 70 86 17
info@qANT.dK